НДР кафедри

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ:

Наукове обґрунтування організаційно-методичних основ системи безперервного підвищення якості надання медичної допомоги


«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»

№ держреєстрації - 0114U000928

Наукове обґрунтування організаційно-методичних основ системи безперервного підвищення якості надання медичної допомоги

Керівник роботи: зав. кафедрою соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я ДЗ ДМА, д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Лехан Валерія Микитівна.

Відповідальний виконавець: д. мед. н., доцент Л.В. Крячкова

Виконавці: доценти Е.В. Борвінко, М.І. Заярський, О.П. Максименко, Л.С. Семенова; викладачі Е.В. Бродська, Л.О. Гриценко, В.Г. Кий–Кокарєва, В.І. Колесник, М.Ю. Коробко, О.А. Козир

Перехідний етап (2018 р.) – Аналіз використання засад доказової профілактики на первинному рівні надання медичної допомоги.

Отримані результати за 2018 рік

Визначена певна невідповідність спектру скринінгових досліджень, що використовуються на рівні первинної медичної допомоги (ПМД) критеріям доказової профілактики. При організації профілактичних заходів на первинному рівні спираються переважно на клінічні протоколи за певними нозологіями. Перелік профілактичних медичних обстежень, затверджений новим порядком надання ПМД використовується ще не достатньо активно (38,5 %). Це зумовлено як браком наявної нормативної інформації для проведення ефективного скринінгу так і певною невідповідністю положень нормативного акту рекомендаціям USPSTF. Необхідно запроваджувати новий підхід до організації та проведення профілактичних заходів в рамках парадигми доказової профілактики при активній участі та координуючій ролі ПМД, її колаборації із сектором громадського здоров’я та e-Health.

За результатами НДР у 2018 році опубліковано 42 печатні роботи, серед яких: 1 патент; 10 статей у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, 2 - у фахових виданнях, затверджених ДАК України; 27 публікацій у збірках конференцій, з яких 12 закордонні.

Опубліковано 10 статей, у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, з них:

• Лехан В.М., Крячкова Л.В., Борвінко Е.В., Колеснік В.І. Медико-соціальні аспекти медичного обслуговування контингенту тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Том, Вип. 1 (142). С. 334-338.

• Лехан В.М., Крячкова Л.В., Гриценко Л.О. Доказава профілактика в роботі лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Сучасні медичні технології. 2017. №4. С. 60-66.

• Семенова Л.С., Клименко И.Н. Антон Чехов и его литературные произведения как источник изучения гуманизма в медицине. Медичні перспективи. 2018. Т. ХХІІІ, №1. С. 139-144.

• 2 статі у вітчизняних журналах затверджених ДАК України

• Лехан В.М., Крячкова Л.В., Заярський М.І. Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності. Україна. Здоров'я нації. 2018. № 4 (52). С. 5 – 11.

• Кий-Кокарєва В.Г., Завадська Н.В., Ліцоєва О.М. Фізична рекреація як чинник покращення здоров'я студентів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. №4. С. 187-194.

Результати наукової роботи кафедри доповідались на 14 конференціях. Зроблено 27 доповідей, в т.ч. 12 закордонних.

Тези найбільш вагомих доповідей:

• Лехан В.Н., Крячкова Л.В., Гриценко Л.А. Образовательные аспекты повышения уровня осведомленности руководителей здравоохранения по вопросам доказательной профилактики. Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и повышение качества подготовки специалистов / Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием. Витебск: ВГМУ, 2018. С. 433 – 434.

• Крячкова Л.В. Комунікація як елемент чутливості системи охорони здоров’я. Здоров'я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: Збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.). Київ: Школа охорони здоров'я НАУКМА. 2018. С. 107-109.

• Лехан В.М., Гриценко Л.О., Крячкова Л.В. Обізнаність організаторів охорони здоров’я щодо ефективності поєднання медичних послуг та послуг громадського здоров’я. матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р., який присвячено загальному охопленню послугами охорони здоров’я та 70-річчю ВООЗ і проводиться під гаслом: загальне охоплення послугами охорони здоров’я (Київ, 05-06 квітня 2018 р.). Київ. 2018. С. 32-35.

• Lechan V., Kryachkova L., Hrytsenko L. Les moyens d'assurer la rеactivitу du systуme de santе de l'Ukraine. Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні «Мови. Науки та практики»: Тези доповідей, Дніпро, 3-4 жовтня 2018 p. - Дніпро: Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ТОВ «Акцент ПП», 2018. С. 125 – 126.

Впровадження результатів НДР у практику здійснювалося у закладах охорони здоров’я з лютого 2018 року. Отримано 6 актів впровадження пропозиції «Використання у повсякденній практиці скринінгових тестів з доведеною ефективністю та підвищення рівня обізнаності керівників закладів охорони здоров’я та медичного персоналу щодо їх доказовості». Також результати НДР кафедри використовувалися при проведенні заходів щодо модернізації системи охорони здоров’я у Дніпропетровській області; при підготовці матеріалів підсумкової колегії; семінарів, круглих столів, робочих груп МОЗ України; рішень колегій МУОЗ, ОУОЗ; при розробці нормативних документів.

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю "14.02.03 - соціальна медицина".